صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی > آیین نامه تشکیل کارگروهها 

انجمن ملی لیزینگ ایران، در چارچوب رسالت‌های علمی و توسعه صنعت لیزینگ در کشور، بر آن شده است تا با همکاری اعضا حقیقی و حقوقی خود که در این صنعت فعالیت می‌نمایند، نسبت به ایجاد کارگروه‌های تخصصی در هر بخش از صنعت اقدام نماید.

هدف از تشکیل کار گروه های تخصصی، بسترسازی برای تبادل نظر، شناسایی دغدغه‌های مشترک، مستندسازی تجربیات، شناسایی و جذب دانش بین‌المللی، بومیسازی دانش و بسترسازی برای اجرای مشترک برخی از طرح‌های بهبود در کل صنعت می‌باشد. از اینرو با توجه به رسالت علمی انجمن ملی لیزینگ ایران، امیدواریم که با همدلی گروهی اشخاص حقیقی و حقوقی و در چارچوب سرفصل‌های علمی، تخصصی و دانشی صنعت لیزینگ در ایران، بتوانیم نتایج اثربخشی را در جهت توسعه آن صنعت خاص بدست آوریم.

 

 

 

 

   دانلود : هماهنگی_بین_کارگروهها.pdf           حجم فایل 352 KB