صفحه اصلی > نهادهای ذیربط > اتاق بازرگانی > نامه های اتاق به انجمن 

نامه های ارسالی از سوی اتاق بازرگانی ایران

   دانلود : اصلاح_موادقانون_برنامه_سوم_.pdf           حجم فایل 3757 KB
   دانلود : ارتقای_جایگاه_ایران_در_شاخص_های_کسب_و_کار.pdf           حجم فایل 2706 KB
   دانلود : گزارش_کمیسیون_تلفیق_برنامه_ششم_توسعه.pdf           حجم فایل 541 KB
   دانلود : نامه_گزارش_کمیسیون_تلفیق_.docx.pdf           حجم فایل 780 KB
   دانلود : کسب_و_کار.pdf           حجم فایل 859 KB
   دانلود : New_Zealand1.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : chile.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود : بیانیه_اتاق_بازرگانی_ایران.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : slovenia.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : keshtirani.pdf           حجم فایل 281 KB