صفحه اصلی > نهادهای ذیربط > سازمان امور مالیاتی > بخشنامه ها 

 

تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه 1395


دستورالعمل سازمان امور مالياتی مبني بر نحوه  رسيدگی به تراكنش های بانكی اشخاص حقيقی و حقوقی


نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله

رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت های لیزینگ