صفحه اصلی > عضویت > مدارک عضویت 

تصویر مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

تصویر کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق ایران، تهران و شهرستان ها

تصویر آگهی تاسیس

تصویر آخرین روزنامه رسمی تغییرات

تصویرشناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

آخرین صورت های مالی حسابرسی شده

اصل فیش واریز مبلغ 50.000.000 ریال بابت ورودی و 180.000.000 ریال بابت حق عضویت به شماره 1-11054126-822-4410 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی کد 4410 به نام انجمن ملی لیزینگ ایران   دانلود : نماینده_صنفی_در_هیات_های_حل_اختلاف.pdf           حجم فایل 576 KB