صفحه اصلی > مقالات > اهمیت صنعت لیزینگ و چالش های آن 

محمد صالحی تبار- مدیر عامل واسپاری ملت

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد توسعه نظام مالی از طریق تاثیرگذاری بر کمیت و کیفیت تجهیز و تخصیص وجوه در هر کشوری تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال، رغاه و توسعه اقتصادی داشته است. توسعه نظام مالی خود مستلزم توسعه متوازن اجزا آن شامل قوانین و مقررات حاکم، ابزارهای مالی و نهادهای مالی از قبیل بانکها و موسسات اوراق بهادار (نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه)، موسسات قراردادی ( بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و ..) و موسسات اعتباری از قبیل شرکت های لیزینگ و ... است.

ادامه در فایل ضمیمه

   دانلود : New_Doc_32_1.pdf           حجم فایل 591 KB