صفحه اصلی > اخبار > گزارش جلسات 

گزارشات انجمن ملی لیزینگ ایران با نهادها و سازمانها

   دانلود : صدور_تضامین_دولتی.pdf           حجم فایل 779 KB
   دانلود : جلسه_بامعاونت_فنی_ارزش_افزوده.pdf           حجم فایل 1152 KB
   دانلود : صندوق_ضمانت_سرمایه_گذاری_صنایع_کوچک.pdf           حجم فایل 726 KB