صفحه اصلی > مقالات 

بررسی تاثیر مدل ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مشتریان شرکت های لیزینگ

فرشته صادقی آذر هریس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

آدرس پست الکترونیکی: fsadeghi121@gmail.com

   دانلود : SADEGHI.pdf           حجم فایل 361 KB