خانه‌دار شدن با اعتبار ۵۰۰ میلیونی

خانه‌دار شدن با اعتبار ۵۰۰ میلیونی

خرید اعتباری مسکن با استفاده از تسهیلات جایگزین وام، نهایی شده و بزودی این تسهیلات که لیزینگ نام دارد، به بازار می‌آید. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در این باره توضیح می‌دهد

عملیات پیش فروش و لیزینگ دو عملیات مختلف است.

عملیات پیش فروش و لیزینگ دو عملیات مختلف است.

دکتر هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در مورد پیش فروش و لیزینگ توضیحاتی در شبکه خبر ارائه کردند که این گفتگو در سایت انجمن ملی لیزینگ قابل مشاهده است.