تاسیس و دریافت مجوز شرکت لیزینگ

علاقه مندان و متقاضیان ورود به صنعت لیزینگ می‌توانند براساس فرآیندها و مراحل ذیل نسبت به تأسیس، راه اندازی و فعالیت شرکت لیزینگ اقدام نمایند. موسسین شرکت لیزینگ به سه دسته تقسیم می‌شوند که مقاصد و اهداف هریک از آن ها برای راه اندازی شرکت لیزینگ متفاوت است:

هر یک از موسسین فوق، بایستی برای تاسیس و راه اندازی شرکت لیزینگ مراحل کلی را طی نمایند که در شکل زیر توضیح داده شده است: