عضویت و تمدید عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران

مراحل عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران، در تصویر زیر نمایش داده شده است.
شرکت‌هایی که علاقه‌مند به عضویت در انجمن ملی لیزینگ هستند، بایستی مراحل را طبق فلوچارت زیر طی نمایند.

برای تمدید عضویت شرکت‌های عضو در انجمن ملی لیزینگ، طی مراحل زیر در نظر گرفته شده است.

فایل‌های ضمیمه