چشم انداز، ماموریت و اهداف

ماموریت

ساده سازی و فراگیر شدن تامین مالی از طریق لیزینگ

بهبود وضعیت فعالان صنعت لیزینگ،تعیین جایگاه صنعت و تقویت آن در اقتصاد مالی کشور

چشم انداز

تغییر در نگرش و رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان تجهیزات و کالاهای سرمایه ای و انواع دارایی های ثابت به منظور گرایش به استفاده از خدمات لیزینگ

ترویج لیزینگ به عنوان مهمترین ابزار تامین تجهیزات و کالاهای سرمایه ای با رویکرد مالی و اجاره داری

هدف

گسترش کارکرد اقتصادی لیزینگ در کشور

افزایش ضریب نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران

خروج کسب و کار اجاره داری واقعی از وضعیت شخصی و خانوادگی به کسب و کار حرفه ای و بنگاه مدارانه

نهادینه کردن روش های نوین و نوآورانه در مدل های کسب و کار لیزینگ و اجاره داری