آیا تسهیلات لیزینگ مسکن به صرفه است؟

کم و کیف ورود لیزینگ ها به بخش مسکن

با موافقت شورای پول و اعتبار و با آزاد شدن ورود لیزینگ ها به بازار مسکن، حالا مشتری می تواند برای دریافت تسهیلات مسکن از میان بانک یا لیزینگ یکی را انتخاب کند،اما همین طور که دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران بیان کرده است، لیزینگ ها نمی توانند بلافاصله انتظارات مردم در حوزه مسکن را برآورده کنند و به نظر می رسد در بحث دریافت تسهیلات مسکن، کماکان در بر همان پاشنه سابق می چرخد.

با موافقت شورای پول و اعتبار و با آزاد شدن ورود لیزینگ ها به بازار مسکن، حالا مشتری می تواند برای دریافت تسهیلات مسکن از میان بانک یا لیزینگ یکی را انتخاب کند،اما همین طور که دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران بیان کرده است، لیزینگ ها نمی توانند بلافاصله انتظارات مردم در حوزه مسکن را برآورده کنند و به نظر می رسد در بحث دریافت تسهیلات مسکن، کماکان در بر همان پاشنه سابق می چرخد.
به گزارش 'فرصت امروز' محمد هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در نشست خبری هفته گذشته با اشاره به عدم ورود لیزینگ ها به حوزه مسکن اجتماعی و خانه اولی ها، گفته بود: انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن، داشتن نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی است، در حالیکه سود بازپرداخت تسهیلات تا 21 درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات آن پنج ساله است که این نمی تواند پاسخگوی نیاز متقاضی تسهیلات مسکن باشد. ادامه ( فایل پیوست)