لیزینگ صنعت و معدن 1137 میلیارد ریال سود اندوخت

مجمع صورت های سال مالی منتهی به 30 آذر 95 شرکت صنعت و معدن را تصویب کرد.

مجمع صورت های سال مالی منتهی به 30 آذر 95 شرکت صنعت و معدن را تصویب کرد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در روز 8 اسفند 95 با حضور 91 درصد سهامداران برگزار شد و در این جلسه صورت های سال مالی 95 این شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بنا برمصوبات این مجمع سود خالص این شرکت مبلغ ۵۴۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال و سود انباشته مبلغ ۸۵۰ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به تصویب رسیده است. ضمن این که سود قابل تخصیص شرکت مبلغ ۱۳۵۷ میلیارد ریال مصوب شد.

این شرکت که با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، برای هر سهم در سال مالی منتهی به 30 آذر 95 درآمد هر سهم را مبلغ 302 ریال پیش بینی کرد و در عملکرد 12 ماهه به 270 ریال از این درآمد رسید و بودجه را 90 درصد محقق کرد.

گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1628 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم 5.39 است.