لیزینگ و تقویت سهم بخش خصوصی

محمد هادی موقعی - دبیر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران امروز اقتصاد ایران درگیر مولفه‌هایی است که پردازش و توجه به آنان تضمین‌کننده دستیابی به راه‌حل‌های موثر خروج از بحران اقتصادی خواهد بود. این مولفه‌ها حول محورهایی است که عمدتا در تغییرات آینده اقتصاد کشور و نتایج و عواقب اجتناب ناپذیر ناشی از رفع تحریم‌ها و ورود به اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

فشارهای وارده به اقتصاد منجر به شکل گیری نظریه های اقتصاد ریاضتی برای سیاست گذاری کوتاه مدت و اقتصاد مقاومتی برای رویکردهای بلندمدت شده است. در اقتصاد ایران این فشارها متنوعند ولی مهم ترین آنها در چهار فشار کاهش درآمد های نفتی، دولتی بودن اقتصاد، کاهش بهره وری در تولید و ساختار ناکارآمد بخش خصوصی خلاصه شده اند. هریک از این فشارها یک عامل تقویت کننده و یک عامل تضعیف کننده دارند.

در طراحی سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تقویت عوامل تضعیف کننده این فشارها تاکید می شود. مثلا عامل تقویت کننده فشار ناشی از کاهش درآمد های نفتی، همان وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی است. همچنین عامل تقویت کننده فشار ناشی از کاهش بهره وری در تولید، همان توزیع ناعادلانه منابع مالی و فقدان نقدینگی است. یکی از مهم ترین راهکار های تضعیف کننده فشار اخیر، حول محور اصلاح نظام مالی و بازنگری نقش بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارد.

یک خواسته مهم بخش خصوصی از دولت کاهش نرخ تامین مالی است. راهکار اصلاح نظام مالی وابسته به یک راهکار دیگر است و آن چیزی نیست جز بازنگری در ساختار واسطه گری مالی در اقتصاد کشور. در فصل جدید اقتصاد ایران توجه به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. بخش خصوصی همانند تشنه ای در بیابان که نیازمند آب گوارا برای نوشیدن است؛ نیازمند منابع مالی مناسب و بلندمدت است.

نیازهای تولید در بخش بلندمدت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های ثابت قرار دارد و اقتصاد ایران نیازمند تقویت و نوسازی زیرساخت های تولید، صنعت و خدمات است. این منابع از طریق نظام بانکی فعلی تامین نخواهند شد. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا بانک های کشور که به نوعی در آستانه ورشکستگی غیررسمی قرار دارند، می توانند بخش خصوصی تشنه و نیازمند منابع مالی را سیراب کنند؟ قطعا وجود مطالبات غیرجاری به همراه ساختار معیوب سرمایه در بانک ها و به خصوص ذخیره ناکافی مطالبات مشکوک الوصول آثار میان مدت و بلند مدت خود را بر بروز تدریجی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خواهند گذاشت.

در این مسیر بانک ها و موسسات اعتباری باید به اصلاح ساختار پرداخته و به موازات برنامه های دولت برای استفاده از سایر واسطه های مالی به خصوص بازار سرمایه و تشکیل شرکت های تامین مالی با اتکا به تامین دارایی به طور وسیع طراحی و پیاده سازی گردد. قطع شریان وابستگی به بانک ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی تجهیزات نقش مهمی در کاهش فشار ناشی از فقدان بهره وری در تولید خواهد داشت زیرا تولید قبل از هر چیز نیازمند نقدینگی است. شرکت های لیزینگ یکی از ابزارهای مدرن در نظام واسطه گری مالی هستند. بازخوانی تجربیات گذشته به خصوص دو دهه اخیر نشان می دهد بخش خصوصی واقعی در شکل گیری این واسطه گری کمترین نقش را داشته است.

شاهد این موضوع سهم 80 درصدی بخش دولتی و عمومی در تشکیل شرکت های لیزینگ است، در حالی که باید سهم بخش خصوصی واقعی در تشکیل این شرکت ها افزایش یابد. راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت این بخش قرار دارد زیرا نقش موثری در تضعیف عوامل فشار و همچنین تضعیف عوامل تقویت کننده این فشارها خواهد داشت. بار دیگر تاکید می کنیم که فشار ناشی از کاهش بهره وری در تولید به نوعی با عامل بی نظمی نظام مالی تقویت می شود. برای کاهش اثرات این عامل تقویت کننده، باید راهکارهای مبتنی بر خروج از وابستگی نظام تامین مالی به بانک ها در دستور کار قرار گیرد.