مفهوم مجوز بانک مرکزی

دکتر حمید قنبری سپرده‌گذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، ادعای روشنی را مطرح کرده‌اند: بانکی که ما در آن سپرده‌گذاری کرده‌ایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. این ادعا که بارها و بارها بیان شده است، بیش از هر چیز نشانگر آن است که مفهوم «مجوز بانک مرکزی» و آثار و تبعات آن برای بخش قابل توجهی از مردم روشن نیست. تصور عامه مردم از مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی‌دریغ» است.

دکتر حمید قنبری
سپرده گذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده اند، ادعای روشنی را مطرح کرده اند: بانکی که ما در آن سپرده گذاری کرده ایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده گذاران باشد. این ادعا که بارها و بارها بیان شده است، بیش از هر چیز نشانگر آن است که مفهوم «مجوز بانک مرکزی» و آثار و تبعات آن برای بخش قابل توجهی از مردم روشن نیست. تصور عامه مردم از مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی دریغ» است.
گویی بانک مرکزی متعهد است که اجازه ندهد هیچ گاه، هیچ یک از بانک هایی که از آن مجوز دریافت کرده اند ورشکسته شوند یا دچار مشکلات مالی شوند. حال آنکه نه در نظام حقوقی داخلی ایران و نه در عرف و رویه بین المللی، چنین معنایی از مجوز بانک مرکزی برداشت نمی شود. اساسا به همین دلیل است که در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها پیش بینی شد. اگر قرار بر این بود که بانک مرکزی، به صرف صدور مجوز مکلف به حمایت بی دریغ از بانک ها و سپرده گذاران آنها باشد، نیازی به این نبود که نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد شود تا از سپرده گذاران خرد بانک ها حمایت کند. در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر نتیجه داشتن مجوز از بانک مرکزی، برخورداری از حمایت بانک مرکزی در هنگام مشکلات مالی و ورشکستگی نیست، پس معنای آن چیست؟ و کارکرد عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» برای سپرده گذاران چیست؟ اگر بانک مرکزی، تعهدی به حمایت از سپرده گذاران بانک های دارای مجوز و تضمین سپرده آنان ندارد، پس چرا این همه تاکید دارد که مردم در هنگام سپرده گذاری در بانک ها، به مجوز داشتن یا نداشتن آنها دقت کنند؟
واقعیت این است که وجود مجوز بانک مرکزی و درج عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» بر سردر بانک، صرفا به این معناست که بانک مورد نظر، یکسری الزامات شکلی و ماهوی را پیش از دریافت مجوز طی کرده است و مشمول بازرسی های حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی قرار دارد. اما هیچ یک از این امور، به معنای به صفر رسیدن ریسک سپرده گذاری در هیچ بانکی نیست. همه کسانی که در بانک هایی سپرده گذاری کرده اند که بعدها دچار مشکل شدند، این امکان را – حداقل از جهت نظری – داشتند که وجوه خود را در تجارت یا کسب و کار دیگری به کار گیرند. در هر تجارتی، میزانی از ریسک وجود دارد. خرید سهام، خرید املاک و مستغلات، تجارت کالاها، ایجاد یک کسب و کار جدید و هر کار دیگری، درجه ای از ریسک را به همراه دارد. سپرده گذاری در بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیست و بانک مرکزی یا هیچ نهاد دیگری، هیچ گاه ادعا نکرده است سپرده گذاری در بانک ها، به معنای سرمایه گذاری با ریسک صفر است. حقیقت این است که این واقعیت، سال ها است در بازار مالی ایران نیز آشکار شده است که سپرده گذاران، در هنگام سپرده گذاری اگرچه باید وجود مجوز بانک مرکزی را به عنوان یک ضرورت و یک خط قرمز مدنظر داشته باشند و از سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز، مطلقا پرهیز کنند؛ اما وجود مجوز بانک مرکزی، کف معیارهای سپرده گذاری است نه سقف آن. در هنگام سپرده گذاری نزد بانک های مجاز نیز، سپرده گذاران باید مراقب آن باشند که موسساتی را انتخاب کنند که کم ریسک تر و مطمئن تر هستند. چگونه؟ بررسی میزان ریسک بانک ها و مقایسه آنها با یکدیگر، کار ساده ای نیست و در دولت های توسعه یافته، یکی از وظایف مقام نظارتی این است که بانک ها را مکلف کند اطلاعات شفاف و قابل فهمی را به عموم سپرده گذاران بالقوه و بالفعل ارائه کند که بررسی و مقایسه میزان ریسک آنها را برای مشتریان میسر کند. بنابراین مشتریان هوشمند و محتاط، پیش از سپرده گذاری، از بانک مرکزی اطلاعات شفاف و دقیق برای ارزیابی ریسک بانک ها را مطالبه می کنند، نه اینکه پس از سپرده گذاری نزد بانک های ضعیف و بحران زده، جبران خسارات وارد بر خود را از بانک مرکزی مطالبه کنند.