چگونه شرکت‌های واقعی لیزینگ را بشناسیم؟

محمد هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایبنا به چگونگی شناسایی شرکت های لیزینگ مجاز پاسخ می‌دهد.