دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در مصاحبه با شبکه خبر:

عملیات پیش فروش و لیزینگ دو عملیات مختلف است.

محمد هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در مورد پیش فروش و لیزینگ توضیحاتی در شبکه خبر ارائه کردند که این گفتگو در سایت انجمن ملی لیزینگ قابل مشاهده است.