ماهیت لیزینگ از بانک ها و صرافی ها متفاوت است

جلسه مشترکِ انجمن ملی لیزینگ ایران با پلیس اداره پیشگیری ناجا و بانک مرکزی پیرامون مکان استقرار شرکت‌های لیزینگ، ویژگی‌های محل فعالیت آن‌ها و ... در محل انجمن برگزار شد.

پیرو نقش انجمن در برقراری ارتباط با نهاد‌های قضایی و انتظامی جهت تسهیل امور مربوط به فعالیت شرکت‌های لیزینگ، تاکنون جلسات متعددی با شوراهای حل اختلاف دادگستری، پلیس راهور ناجا، اداره مبارزه با کلاهبرداری و تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و همچنین معاونت پیشگیری قوه قضائیه  برگزار شده است. 
انجمن ملی لیزینگ ایران در گذشته نیز مباحث متعددی با مدیریت مجوزهای بانکی بانک مرکزی پیرامون برجسته نمودن نقش انجمن در ارتباط با نهادهای امنیتی و قضائی مطرح که مورد استقبال مدیریت مجوز های بانک مرکزی قرار گرفته بود در ادامه همین اقدامات و پیرو تماس برخی از متقاضیان تأسیس لیزینگ و همچنین شرکت‌های فعال که قصد تغییر محل فعالیت را داشتند ایراداتی مبنی بر عدم تسری الزامات و استانداردهای اجباری در فضای فعالیت بانک‌ها و صرافی‌ها به شرکت‌های لیزینگ مطرح شد زیرا که ماهیت فعالیت شرکت های لیزینگ متفاوت است این در حالی است که برخی از این سختگیری‌ها می‌توانست فرآیند‌های صدور مجوز و یا تمدید آن را دچار اخلال نماید .

در همین راستا انجمن به منظور رسیدگی به موضوعاتی از قبیل مکان استقرار شرکت‌های لیزینگ، ویژگی‌های محل فعالیت آن‌ها اعم از زمان تأسیس و یا تغییر در محل فعالیت جلسه‌ای را با حضور محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران، سرهنگ فرخ رئیس اداره سیستم‌های مراقبتی و حفاظتی بانک‌ها از پلیس پیشگیری ناجا، محمد حاج علی رئیس دایره مجوزهای لیزینگ و عطااله گرجی معاون اداره مجوز‌های بانک مرکزی در محل انجمن به تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری برگزار نمود.

نظر به برخی سختگیری‌ها و پارامترهایی که وجودشان برای شرکت‌های لیزینگ ضروری نبوده، از جمله تسری اقداماتی پیشگیرانه نظیر سرقت از بانک‌ها و صرافی‌ها که بنا به مباحث مطروحه در جلسه مذکور مقرر شد ضوابط و الزامات مربوط به شرکت‌ها‌ی لیزینگ جهت انتخاب مکان فعالیت متفاوت از مقررات بانک ها و صرافی ها در نظر گرفته شود، زیرا ماهیت فعالیت شرکت های لیزینگ با آن ها تفاوت دارد.

در این جلسه چک لیست پرسشنامه‌ی اداره پلیس پیشگیری بازخوانی و تصمیم بر آن شد پس از اخذ نقطه نظرات هیئت مدیره انجمن نظر نهایی به اداره پلیس پیشگیری ناجا اعلام گردد.

همچنین در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی نیز با حذف برخی الزامات غیر مرتبط با شرکت های لیزینگ در بررسی های پلیس پیشگیری موافقت نمودند.