لیزینگ حامی صنایع کوچک و متوسط

به منظور افزایش قدرت خرید و ایجاد تحرک در اقتصاد کلان بیشتر نیازمند ایجاد یک زنجیره ارزش آفرین میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و تامین کننده منابع مالی هستیم تا از این راه هم بحث درآمد خانوارها و هم بحث معیشت آنها را کمی ترمیم نماییم.

صنعت لیزینگ در شرایط کنونی می تواند به عنوان حامی صنایع کوچک و متوسط کشور برای تأمین نقدینگی و همچنین تأمین نیازهای خانواده‌های ایرانی بصورت فروش محصولات بادوام نقش اصلی را ایفا کند، اما به دلیل قوانين محدود کننده از جمله الزام به دريافت مالیات ارزش افزوده و... از این فرصت بصورت کامل بهره برداری نمیشود.

این روزها بحث معیشت مردم جدي است. به منظور افزایش قدرت خرید و ایجاد تحرک در اقتصاد کلان بیشتر نیازمند ایجاد یک زنجیره ارزش آفرین میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و تامین کننده منابع مالی هستیم تا از این راه هم بحث درآمد خانوارها و هم بحث معیشت آنها را کمی ترمیم نماییم.
استفاده از این صنعت خود مانع از ایجاد تورم روزمره و تنش در بازار خرد شده و ثبات اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
در کنار آن حذف موانع تولید و حمایت از صنعتگران با بروزآوری قانون و جلوگیری از سلیقه محوری، بروزآوری قوانین ناظر بر فعالیت شركت هاي ليزينگ در جذب سرمایه از بازار داخل و دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و همچنین تقویت پول ملی و متناسب سازی حداقل درآمدها با توجه به نرخ تورم، می تواند بهبود شرایط اقتصادی را در پی داشته باشد و با افزایش تولید ناخالص ملی روبرو شویم.