توسعه لیزینگ و لیزینگ توسعه ای

ابراهیم ابراهیمی- مدیر عامل واسپاری ارزش آفرین گلرنگ صنعت لیزینگ در ایران هنوز در مراحل معرفی و بازیابی اعتماد عمومی است و در عین حال حجم فعالیت چندانی در آمارهای رسمی کشور را به خود اختصاص نمی دهد. شاید با اشاره به آمارهای بانک مرکزی بتوان به اندازه پایین این صنعت رسید. مطابق با نماگرهای اقتصادی منتشره بانک مرکزی که آخرین آن مربوط به بهمن 1395 است، مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجراه به شرط تملیک ( دو روش اصلی عملیات شرکت های لیزینگ) حدود 21888 هزار میلیارد ریال است... ادامه در فایل ضمیمه

ابراهیم ابراهیمی- مدیر عامل واسپاری ارزش آفرین گلرنگ
در یادداشت هفته نامه بورس شماره 190 می خوانیم.
صنعت لیزینگ در ایران هنوز در مراحل معرفی و بازیابی اعتماد عمومی است و در عین حال حجم فعالیت چندانی در آمارهای رسمی کشور را به خود اختصاص نمی دهد. شاید با اشاره به آمارهای بانک مرکزی بتوان به اندازه پایین این صنعت رسید. مطابق با نماگرهای اقتصادی منتشره بانک مرکزی که آخرین آن مربوط به بهمن 1395 است، مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجراه به شرط تملیک ( دو روش اصلی عملیات شرکت های لیزینگ) حدود 21888 هزار میلیارد ریال است... ادامه در فایل ضمیمه