لیزینگ رایان سایپا در ١٢ماهه ۶١۵ میلیارد تومان درآمد داشت

شرکت لیزینگ رایان سایپا  در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ حدود ۶١۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

 شرکت لیزینگ رایان سایپا  در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ حدود ۶١۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. درآمد ١٢ماهه منتهی به اسفند١٣٩٩ حدود ٧٣٠ میلیارد تومان بود.