مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ شهر منصوب شد

مهندس علی حاج کاظم لواسانی به عنوان مدیر عامل لیزینگ شهر منصوب شد.

مهندس علی حاج کاظم لواسانی  به عنوان مدیر عامل لیزینگ شهر منصوب شد.

وی پیش تر، مدیر عاملی شرکت لیزینگ ایرانیان و شرکت واسپاری توسعه تعاون را در سوابق خود دارد.