16 بانک کشور هیچ واحد تولیدی را در تملک خود ندارند

بانک مرکزی مکلف شد تا پایان فروردین 1400 گزارش از وضعیت اجرای " دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری" تهیه و به ستاد ارائه نماید.

گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت پیرامون نتایج جلسه 110 مورخ 20/12/99 به وزرای هیأت دولت و اتاق های ایران و اصناف ابلاغ شد.

در این گزارش تعداد واحدهای تولید تملیک شده توسط بانک ها به تعداد 2017 واحد است که فقط در تملک 15 بانک از 32 بانک کشور است.

بانک مرکزی مکلف شد تا پایان فروردین 1400 گزارش از وضعیت اجرای " دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری" تهیه و به ستاد ارائه نماید.

 

دریافت فایل مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید