«ولصنم» در ٣ ماهه نخست چه کرد؟

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٨ ریال سود محقق کرد.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٨ ریال سود محقق کرد. سود ناخالص در این دوره با ٧٨ درصد رشد به ١۵ میلیارد تومان و سود خالص به ٨ میلیارد تومان رسید.