افتتاح باجه لیزینگ در ۵ شعبه ممتاز و منتخب بانک ملت

در راستای برنامه های توسعه ای شرکت واسپاری ملت و افزایش نقاط بازاریابی و ضریب نفوذ خدمات لیزینگ و ارائه خدمات مورد نیاز لیزینگ به مشتریان و مراجعه کنندگان به شعب منتخب بانک ملت طبق مجوزات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، باجه لیزینگ در شعبه مرکزی بانک ملت افتتاح گردید.

در راستای برنامه های توسعه ای شرکت واسپاری ملت و افزایش نقاط بازاریابی و ضریب نفوذ خدمات لیزینگ و ارائه خدمات مورد نیاز لیزینگ به مشتریان و مراجعه کنندگان به شعب منتخب بانک ملت طبق مجوزات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، باجه لیزینگ در شعبه مرکزی بانک ملت با حضور آقای محمودی مدیر کل بانکداری شخصی بانک ملت، آقای سبزواری معاونت گروه مشتریان، آقای ساداتی ریاست محترم شعبه مرکزی، خانم مبینی معاونت شعبه، آقای محمدی ریاست امور اداری، آقای دکتر پارساپور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واسپاری ملت، آقای کیارش عضو هیئت مدیره، و مدیران وکارکنان واسپاری افتتاح گردید.

با توجه به استراتژی شرکت واسپاری ملت مبنی بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و هم افزایی درون گروهی مجموعه بانک ملت، راه اندازی و فعال سازی باجه های لیزینگ در فاز اول همزمان در ۵ شعبه منتخب و ممتاز شامل: شعبه مستقل مرکزی، پارس خودرو، هجرت، سرافراز وکامیونداران اجرایی شده و در سال ۱۴۰۰ نیز استقرار ۱۰ باجه لیزینگ در شهرستان ها و ۵ شعبه دیگر در شهر تهران در دستور کار واسپاری قرار دارد و با توجه به تاکیدات و حمایت های مدیران ارشد بانک ارائه خدمات به مشتریان بانک ملت و تخصیص سهمی از پرتفوی لیزینگ به تقاضای این مشتریان و افزایش نقاط بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان یکی از اهداف شرکت در آینده می باشد.