«ولساپا» در فروردین ۵٣میلیارد تومان درآمد داشت

شرکت لیزینگ رایان سایپا در فروردین سال جاری ۵٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود .