بررسی درآمد لیزینگ کارآفرین در ماه نخست

شرکت لیزینگ کارآفرین در ماه نخست سال ١۴٠٠ ۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.