انجمن ملی لیزینگ ایران بر گزار می کند:

بررسی مشکلات و ابهامات در فرآیند انعقاد عقد فروش اقساطی تا خاتمه قرارداد

رفتارها، وضعیت مالی و تمایلات خریداران بعد از انعقاد قرارداد فروش اقساطی می تواند منجر به واکنش هایی از سوی اعتباردهندگان شود که الزاما کاهش ریسک اعتباری و حقوق وی را تضمین نمی کند.

انجمن ملی لیزینگ ایران در نظر دارد، به منظور اجرای مأموریت خود در راستای افزایش اطلاعات و دانش کارکنان شرکت‌های عضو و همچنین توسعه کمی و کیفی صنعت لیزینگ در ایران، اقدام به برگزاری وبینار بررسی مشکلات و ابهامات در فرآیند انعقاد عقد فروش اقساطی تا خاتمه قرارداد نماید.

عقد فروش اقساطی یکی از عقود مبادله ای رایج در بانک ها و مؤسسات اعتباری است و در ردیف عقود اسلامی قرار دارد. شرکت های لیزینگ به عنوان یکی از نهادهای اعتباردهنده تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به استفاده از این عقد در اعطای تسهیلات به مشتریان خود می باشند. از آن جایی که عدم تسلط به ابعاد حقوقی و اعتباری این عقد می تواند ریسک اعتباری شرکت لیزینگ را افزایش دهد، ضروری است تا مدیران و کارشناسان مرتبط با رویکردهای بعد از انعقاد این عقد اعم از امهال، فسخ و تسویه آشنایی داشته باشند.

رفتارها، وضعیت مالی و تمایلات خریداران بعد از انعقاد قرارداد فروش اقساطی می تواند منجر به واکنش هایی از سوی اعتباردهندگان شود که الزاما کاهش ریسک اعتباری و حقوق وی را تضمین نمی کنند.

فروشنده و اعتباردهنده باید به اجزاء و روش های این واکش ها آشنا باشند.

این وبینار دو ساعته با هدف به روزآوری، افزایش آگاهی، دانش تخصصی و مقرراتی کارشناسان شاغل در صنعت لیزینگ با محوریت افزایش مهارت فروش اعتباری و فنون قراردادها به صورت آنلاین در یکم  خرداد ماه سال جاری توسط دکتر علیرضا قیطاسی برگزار خواهد شد.