تصویب افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی در «ولپارس»

هیأت مدیره لیزینگ پارسیان افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.