مجوز شرکت لیزینگ خودرو غدیر تمدید شد

مجوز شرکت لیزینگ خودرو غدیر یکی از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران به مدت یک سال از سوی بانک مرکزی تمدید شد.