در سال تحریم و کرونا صورت گرفت

افزایش مالیات‌ ستانی

مالیات ستانی در سال 99 به گونه ای پیش رفت که درصد تحقق آن به 105 درصد رسید.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، در ســال گذشته 189 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شــد که تحقق 105 درصدی نسبت به مصوب قانون دارد. رقم مصوب مالیات در قانون بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ۳۵۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای مالیاتی میان شرکتها و دولت تهاتر شده که مجموع عملکرد مالیاتی را به 192.5 هزار میلیارد تومان میرساند. تحقق 105 درصدی مالیات در ســال 99 نسبت به برآورد بودجه در حالی است که در سال شیوع ویروس کرونا، برآوردها از احتمال کاهش جذب مالیات حکایت داشــت. در شرایطی که بسیاری از کســب و کارها درگیر کرونا و تحریم بوده اند، مالیاتی بیشتری از سوی دولت دریافت شده است.

منبع: ماهنامه آینده نگر شماره 107