بهمن لیزینگ اوراق بدهی منتشر می کند

شرکت  بهمن لیزینگ اعلام داشت اوراق بدهی به مبلغ ١۴٠ میلیارد تومان  جهت تامین نقدینگی منتشر می کند.

شرکت  بهمن لیزینگ اعلام داشت اوراق بدهی به مبلغ ١۴٠ میلیارد تومان  جهت تامین نقدینگی بابت خرید بیشتر از خودرو سازان و تامین خودرو جهت رشد صعودی حجم فعالیت عملیاتی و سود خالص شرکت براساس برنامه و سیاست های پیش بینی شده منتشر می کند.