آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی لیزینگ ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی لیزینگ ایران در تاریخ دوشنبه 31خرداد 1400ساعت ۱۱ صبح به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.