مبنای محاسبه حق بیمه و میزان آن در سال ۱۴۰۰ بر اساس فرمول آن تشریح شد.

نحوه محاسبه و میزان حق بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰

مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد: 

- حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد. 

- حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود. 

- حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد. 

- تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

 

به صورت کلی حق بیمه بر اساس این فرمول محاسبه می‌شود: 

 ((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

 

در سال ۱۴۰۰ بر اساصس پایه حقوق روزانه و میزان حق مسکن و بن کارگری میزان حق بیمه به این شرح است: 

♦️ برای ماه ۳۱ روزه

مبلغ کل حق بیمه:  ۱۱,۳۸۲,۰۳۵

 سهم کارفرما: ۸,۷۲۶,۲۲۶

سهم کارگر: ۲,۶۵۵,۸۰۸

♦️ برای ماه ۳۰ روزه:

 مبلغ کل بیمه: ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

سهم کارفرما: ۸,۵۲۲,۶۳۹

 سهم کارگر: ۲,۵۹۳,۸۴۷

تمامی مبالغ به ریال است./ایلنا