فروش اقساطی یخچال از سوی واسپاری حمت ایرانیان

حکمت ایرانیان
واسپاری حمت ایرانیان فروش اقساطی یخچال دو قلوی سام را آغاز کرد.