عملکرد ۶ ماهه آغازین سال مالی «ولپارس»

پارسیان
سود ناخالص با افزایش ٣٣ درصدی به ۵٩ میلیارد تومان و اما سود خالص با کاهش ٢۴ درصدی به ٢۵ میلیارد تومان رسید. کاهش ٩٢ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها دلیل اصلی کاهش سود «ولپارس» است.

شرکت لیزینگ پارسیان در ۶ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ برای هر سهم خود ١٢۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٢۴ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ٣٣ درصدی به ۵٩ میلیارد تومان و اما سود خالص با کاهش ٢۴ درصدی به ٢۵ میلیارد تومان رسید. کاهش ٩٢ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها دلیل اصلی کاهش سود «ولپارس» است.