آنچه در کارگروه حقوقی نظارتی انجمن ملی لیزینگ ایران مطرح شد:

کارگروه حقوی
جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضور دبیر کل جدید انجمن و 2 تن از اعضای کارگروه حقوقی و نظارتی در تاریخ 1400/06/24 در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد.

پیرو سلسله جلسات کارگروه حقوقی و نظارتی با حضور دبیر کل جدید انجمن و 2 تن از اعضای کارگروه مذکور سر کار خانم سکینه کشاورز معتمدی و آقای دکتر محمود گنج بخش در تاریخ 24/06/1400 در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد.

در این نشست مطابق دستور جلسه مبنی بر بررسی ‌دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) پیشنهادی به بانک مرکزی مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت. مقرر گردید هر یک از اعضای حاضر در جلسه متن دستورالعمل مذکور را از دیدگاه حقوقی بررسی نمایند و نقطه نظرات خود را جهت ارائه در جلسه ی بعدی با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در متن پیش رو اعمال نمایند.

 

موضوع دیگر مورد بحث در جلسه در رابطه با دو نامه شرکت لیزینگ ایران زمین به انجمن در رابطه با مشکلات ایجاد شده در درج ترهین خودرو در شناسنامه خودرو و عدم رعایت مفاد متن مورد توافق شرکت ها و مراکز شماره گذاری بود ودیگری  موضوع اسناد ترهینی خودرو در  دفاتر اسناد رسمی بود که در کارگروه مذکور به آن ها پرداخته شد.
 

ضمن مذاکره تلفنی با آقای قربانی مدیر اداره خدمات و منابع پلیس راهور ناجا و طرح موضوع با ایشان مقرر گردید، کارگروه جنبه‌های حقوقی و قراردادی و رویه مورد نظر را تهیه و طی نامه‌ای مشکلات به وجود آمده برای شرکت مذکور را به پلیس راهور ارجاع نماید.