سریع‌ترین راه‌ وصول چک

نحوه وصول چک برگشتی در قانون شیوه‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که از طریق آن‌ها دارنده در صورت عدم موجودی و بی‌محل بودن چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک برگشتی علیه صادرکننده در خصوص صدور چک بلامحل اقدام نماید.

مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».

سریع‌ترین راه‌ها برای وصول چک

فرض کنید در معامله یک دستگاه خودرو، خریدار جهت پرداخت وجه، یک فقره چک برای یک هفته بعد صادر نموده است، با مراجعه فروشنده به بانک متصدی امور بانک حساب را خالی دیده و چک را غیر قابل وصول می‌داند. راه‌حل چیست و چه اقدامی باید در این موارد صورت گیرد؟

باید کاملا حواستان باشد که تنها ۱۵ روز فرصت دارید تا چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نمایید، در این صورت مزایای مندرج در قانون برای وصول وجه چک از طریق اقدام حقوقی برای شما ایجاد خواهد شد، در غیر این‌صورت در حالتی که پس از ۱۵ روز از تاریخ صدور چک اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمایید مزایای مندرج در قانون که در ذیل توضیح داده خواهد شد شامل چک موجود در دست شما نخواهد شد.

ممکن است صادرکننده چک از شما بخواهد چک صادره را به ایشان مسترد نموده و چک جدیدی دریافت نمایید قبول این موضوع کاملا بسته به نظر شما دارد.

نکته حقوقی مهم در این خصوص این است که ممکن است که چک جدید موجباتی برای دفاع در محکمه داشته باشد از جمله اینکه صادرکننده ادعا نماید امضا امضای خود او نیست و بعضا پیش آمده چک تعویض شده که متعلق به مشتری صادر کننده بوده و بعدا به همین دلیل از بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. همچنین نکته دیگری این است که از تاریخ مندرج در وجه چک خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد در صورتی که صادرکننده اقدام به تعویض چک نماید و چکی با تاریخ موخر به شما بدهد خسارت تاخیر تادیه به شما تعلق نخواهد گرفت یا حداقل از زمان چک‌جدید خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این دو موضوع می‌توانید نسبت به درخواست صادرکننده جهت عدم برگشت زدن چک تصمیم بگیرید.

 

نحوه وصول چک برگشتی طبق قانون جدید

جهت وصول چک برگشتی از بانک، سه طریق پیش بینی شده است. اولین طریق، شکایت کیفری از صادر کننده چک است که منجر به مجازات حبس و جزای نقدی می‌شود.

البته توسل به این شیوه تنها سبب مجازات صادر کننده چک می‌شود و جهت دریافت وجه چک برگشتی باید از روش مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی اقدام نمود. به این ترتیب که دادخواست مطالبه وجه چک را باید به دادگاه ارائه نمود.

طریق دیگر نحوه وصول وجه چک برگشتی، وصول چک به شیوه ثبتی است که با معرفی اموالی از صادر کننده چک و از طریق اداره ثبت صورت می‌گیرد.

از این سه طریق، کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه برای وصول چک، شیوه کیفری است؛ چرا‌که معمولا صادرکننده چک برای مواجه نشدن با مجازات‌های کیفری وجه چک را می‌پردازد.