صدور مجوز افزایش سرمایه واسپاری ملت

ولملت
سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت مورد بررسی قرار داد و  با توجه به رعایت قوانین و مقررات مجوز افزایش سرمایه 87.5 درصدی شرکت توسط سازمان صادر گردید.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت مورد بررسی قرار گرفت و  با توجه به رعایت قوانین و مقررات مجوز افزایش سرمایه 87.5 درصدی شرکت توسط سازمان صادر گردید. 

  •   سرمایه فعلی  : 800میلیارد ریال                            
  •  تعداد سهم قابل انتشار: 700میلیون سهم                                    
  •   ارزش اسمی هر سهم : 1000ریال                                        
  •   مبلغ افزایش سرمایه: 700میایارد ریال                        

 لازم به ذکر است شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60روز از تاریخ صدور مجوز امکان پذیر خواهد بود.