حمید توران پور سرپرست کمیته رفاهی و اقتصادی انجمن صنفی مدیران رسانه شد

تورانن نژاد
با حکم دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه حمید تورانپور رئیس روابط عمومی و تبلیغات شرکت واسپاری ملت به سمت مدیر رفاهی اصحاب رسانه منصوب گردید.

حمید تورانپور رئیس روابط عمومی و تبلیغات شرکت واسپاری ملت با حکم محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه به سمت مدیر رفاهی اصحاب رسانه منصوب گردیدند، انجمن ملی لیزینگ  ایران ضمن قدردانی از  زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر ایشان، آرزوی موفقیت و بهروزی می‌نماید.