صدور مجوز افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی «ولشرق»

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی شرکت لیزینگ ایران و شرق از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.