معرفی مدیر عامل جدید لیزینگ پارسیان

جاوید
احمد جاویدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ پارسیان معرفی شد.

احمد جاویدی پیش از این، معاون نظارت بر شرکت ها و معاونت پشتیبانی بورس تهران و مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

انجمن ملی لیزینگ ایران ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر مهندس داوود کاغذگران  مدیر عامل پیشین شرکت لیزینگ پارسیان، آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید دارد.