تشکیل کارگروه حقوقی و نظارت انجمن ملی لیزینگ ایران

کارگروه
انجمن ملی لیزینگ ایران پیرو سلسله جلسات کارگروه حقوقی و نظارت، نشستی را با حضور دبیر کل انجمن و 12 نفر از نمایندگان شرکت‌های عضو در تاریخ 1400/08/09 در محل انجمن برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی، انجمن ملی لیزینگ ایران پیرو سلسله جلسات کارگروه حقوقی و نظارت، نشستی را با حضور دبیر کل انجمن و 9 نفر از نمایندگان شرکت‌های عضو در تاریخ هشتم آذر 1400 در محل انجمن  برگزار نمود.

جلسه در مقدمه با معرفی و بیانات دبیر کل و سپس نمایندگان حقوقی معرفی شده از سوی شرکت های لیزینگ شروع شد.

در این نشست مقرر شد مسائل و چالش های بوجود آمده در شرکت های لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد که بعد از شناسایی چالش ها نمایندگان محترم جهت حل مسائل نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارئه نمایند و این مهم از طریق همین کارگروه با نظارت انجمن پیگیری شود. مقرر گردید در هرجلسه موضوع بحث و بررسی و ارائه راهکار برای جلسه بعد مشخص گردد.

گفتنی است محمد سوری مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان به عنوان رئیس کارگروه حقوقی معرفی گردید.