مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره لیزینگ ایران تغییر کردند

لیزینگ ایران
رضا زردشتی به جای اصغر سفری مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ ایران شد ومجتبی مالی رئیس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، رضا زردشتی به جای علی اصغر سفری مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ ایران شد ومجتبی مالی رئیس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد و در ترکیب اعضا هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران قرار گرفتند.

رضا زردشتی که پیش از این عضویت در هیئت مدیره لیزینگ ایران را بر عهده داشت، سوابق متعدد اجرایی و مدیریتی در حوزه ی بانکی را در کارنامه خود دارد.