کارگروه حقوقی و نظارت انجمن بررسی کرد:

سومین جلسه کارگروه حقوقی در سال 1400 با موضوع نحوه تنظیم قراردادها در شرکت‌های لیزینگ ، در محل شرکت سرمایه گذاری ملی برگزار گردید.

موضوع نحوه تنظیم قرارداد های شرکت های لیزینگ در سومین جلسه کارگروه حقوقی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

 جلسه کارگروه حقوقی و نظارت با حضوردکتر محمود گنج بخش مشاور حقوقی انجمن و 13 نفر از نمایندگان شرکت های عضو انجمن در تاریخ 19 دی ماه 1400 در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی برگزار شد.

 

جلسه با سخنان آقایان دکتر محمود گنج بخش و محمد سوری در خصوص انواع قراردادهای شرکت های لیزینگ شروع و ادامه یافت.

مقرر شد با توجه به الزام اخیر وزارت امور دارایی بانک ها و موسسات مالی در خصوص ارائه قرارداد های خود، نواقص و مشکلات موجود در قراردادهای شرکت های لیزینگ پس از بررسی در کارگروه مذکور برطرف گردیده و انجمن موارد اصلاحی را جهت اعمال وحدت رویه و یکسان سازی این قراردادها، طی نامه ای به شرکت های عضو اعلام نماید.

پیشنهاد شد تا سالیانه گردهمایی یا همایشی با حضور بخش اجرائی قضایی کشور با اعضای کارگروه برگزار گردد تا نظرات صاحب نظران اخذ و در وقت مقتضی به آن استناد گردد.