جلسه‌ی سوم از وبینار آموزشی مدیریت ریسک برگزار شد

جلسه‌ی سوم از کارگاه مذکور در تاریخ 22دی ماه به تدریس دکتر میرفیض فلاح شمس عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت مدیره پژوهشکده ریسک مدرن با حضور 27 متقاضی در حوزه لیزینگ برگزار شد.

جلسه‌ی سوم از کارگاه مذکور در تاریخ 22دی ماه به تدریس دکتر میرفیض فلاح شمس عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت مدیره پژوهشکده ریسک مدرن با حضور 27 متقاضی در حوزه لیزینگ برگزار شد.
دکتر فلاح شمس در این وبینار مدل سازی و اندازه گیری ریسک در شرکت های لیزینگ را تشریح نمود و مواردی از قبیل فنون اندازه گیری ریسک اعتباری، انواع روش های اقتصاد سنجی، مدل احتمالی خطی، تعریف ریسک بازار،سنجه های اندازه گیری ریسک بازار، تعریف ارزش در معرض ریسک، ریسک نرخ بهره، تکنیک های اندازه گیری ریسک نرخ بهره، تحلیل شکاف دیرش و ... در طول وبینار مورد بررسی و آموزش قرار گرفتند.


از ابتدای وبینار شرکت کنندگان سئوالات خود را مطرح نموده و موضوعات ارائه شده مورد تعامل شرکت کنندگان و مدرس دوره قرار گرفت.
در خاتمه فایل‌های ارائه شده و نکات مرتبط با وبينار در اختيار شركت كنندگان گذاشته شد.