آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی لیزینگ ایران

ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی لیزینگ ایران در تاریخ دوشنبه 30 خرداد 1401ساعت 10صبح به برگزار خواهد شد.