تمدید مجوز شرکت لیزینگ پارسیان از سوی بانک مرکزی

مجوز شرکت لیزینگ پارسیان یکی از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران به مدت یک سال از سوی بانک مرکزی تمدید شد.