آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ملی لیزینگ ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ملی لیزینگ ایران در تاریخ یکشنبه دو مرداد ماه 1401ساعت 10صبح به برگزار خواهد شد.