فروش اقساطی دوچرخه برقی توسط لیزینگ توسعه تعاون

لیزینگ توسعه تعاون یکی از شرکت های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران فروش اقساطی دوچرخه برقی را آغاز نمود.